การอนุรักษ์โบราณสถานไทย ด้วยเทคโนโลยี

โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ในประเทศไทยมีจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละชิ้น แต่ละสถานที่ ก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมาก เป็นสิ่งที่ใช้อ้างอิงกับประวัติศาสตร์บางแห่งได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก และหลายแห่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมได้จำนวนมากในแต่ละปี

แต่กาลเวลาก็ทำให้แหล่งโบราณสถานต่างๆนั้นเริ่มทรุดโทรมและพังทลายลงไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆที่เร่งการเสื่อมสภาพ และลดความแข็งแรงด้านโครงสร้าง เสี่ยงต่อการพลังทลาย ทำให้การบูรณะนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งการซ่อมแซมโบราณสถานนั้นต้องคงเอกลักษณ์และความถูกต้องไว้ให้เหมือนเดิมมากที่สุด

ข้อมูลสำคัญต่างๆที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานนั้นยังมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ ความสามารถในการประเมินความเสียหายที่แม่นยำ ความละเอียด และความชำนาญในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบูรณะซ่อมแซมยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้เท่าที่ควร ทำให้โบราณสถานหลายแห่งไม่ได้ถูกบูรณะอย่างเป็นระบบ

เพื่อให้มีข้อมูลสำหรับใช้ในการดูแลรักษา อนุรักษ์โบราณสถานอย่างมีประสิทธิภาพ เราต้องใช้องค์ความรู้ที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำในการบูรณะให้กลับมาเหมือนสภาพเดิมมากที่สุด ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันก็สามารถทำได้อย่างเป็นขั้นตอนดังนี้

  1. ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุและโครงสร้าง รายละเอียดขนาดรูปทรงของโบราณสถานโดยใช้การสำรวจแบบ 3D Scan เพื่อทำเป็นฐานข้อมูลโบราณสถานด้านวิศวกรรมแบบดิจิตอล
  2. สำรวจรูปทรงของโบราณสถานจากภาพถ่ายที่มุมกล้องปกติไม่สามารถถ่ายได้เช่น โดรน เนื่องจากจะทำให้เกิดความแม่นยำในการบูรณะมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่ถูกต้องในทุกมิติ
  3. วิเคราะห์แบบจำลอง โครงสร้างการรับน้ำหนัก เพื่อใช้หาวิธีการบูรณะที่เหมาะสม การซ่อมแซมเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้โครงสร้างของโบราณสถาน
  4. สำรวจโครงสร้างใต้ดินและฐานรากด้วยหลักธรณีฟิสิกส์ เพื่อตรวจสอบโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างและหลักฐานทางโบราณคดีใต้พื้นดิน

ซึ่งผลจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวจะทำให้ทราบถึงโครงสร้างโบราณสถาน และสภาพในปัจจุบัน ว่ามีความมั่นคงแข็งแรงเพียงใด รวมถึงความเร่งด่วนในการบูรณะ ที่เกี่ยวกับการทรุดตัว เอียงตัว วัสดุ รอยแตกร้าว และอัตราการทรุดโทรมจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ฝน ลม หรือปัจจัยอื่นๆ และสำรวจติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความเสี่ยง และลดความเสียหายของโบราณสถาน อย่างตรงจุดและยั่งยืน

ในอนาคตทีมวิจัยวางแผนที่จะทำฐานข้อมูลของโบราณสถานทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ในเชิงสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การบูรณะ เพื่อให้การท่องเที่ยวโบราณสถานมีความมั่นคง และเป็นการอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์ เป็นทำให้สมบัติของชาติซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ได้รับการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง อย่างถูกต้องและเหมาะสม ที่จะทำให้การท่องเที่ยวสอดประสานกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมอย่างมั่นคง ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์คุณค่าของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทยให้อยู่คู่กับคนไทยตราบนานเท่านาน

สนับสนุนโดย Winslot88 สล็อตออนไลน์ฟรีเครดิต